Pobierz regulamin


Formularz reklamacji


Lista Restauracji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.PASIDOSTAWA.PL  

Przez Pasibus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 § 1 WSTĘP – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma celu ustalenie zasada świadczenia usług drogą elektroniczną rozumiane jako zasady korzystania z usług serwisu umieszczonego w witrynie internetowej www.pasidostawa.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i przy wykorzystaniu definicji w nim wskazanych. Regulamin ten jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 . o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2013 r. poz 142 ze zm.)
 2. Niniejszy regulamin określa też zasady ochrony danych osobowych korzystających z serwisu umieszczonego w witrynie internetowej www.pasidostawa.pl  Administratorem danych jest spółka Pasibus sp. z o.o.
 3. Wszystkie dane i informacje zawarte w Serwisie, w tym ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sam Serwis nie jest stroną Umów Sprzedaży między Użytkownikami a Restauracją. Stronami Umów Sprzedaży są Użytkownicy i Spółka lub jeden z jej Franczyzobiorców.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest, zdolność do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 6. Zdjęcia Dań w Serwisie mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd Dań może w sposób nieznaczny odbiegać od zdjęć poglądowych.
 7. Niniejszy regulamin jest udostępniony w witrynie Serwisu bezpłatnie. Bezpłatne jest też jego pobieranie, zapisywanie oraz wydrukowanie. 
 8. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników będących Konsumentami jest uznane za udzielenie im przez Spółkę informacji wskazanych w treści art. 12 ustawy o prawach konsumenta

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, będący jednocześnie regulaminem o jakim mowa w treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 . o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2013 r. poz 142 ze zm.)
 2. Serwis – serwis umieszczony w witrynie internetowej pod adresem www.pasidostawa.pl , w ramach którego świadczone są usługi.
 3. Usługi – usługi jakie Spółka oferuje Użytkownikom  drogą elektroniczną przez Serwis, w szczególności zapoznawanie się z ofertą Dań i Napojów oferowanych przez Restauracje,  uzyskanie danych Restauracji, założenie konta ( profilu) przez Użytkownika,  przeprowadzenie czynności związanych z zamówieniem Dań i napojów przez Użytkownika w Restauracji za pomocą formularza zamówienia przeprowadzenie czynności zmierzających do dokonania płatności przez Użytkowników, obsługa reklamacji i procedury odstąpienia od umowy przez Użytkowników.
 4. Spółka  - Pasibus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (52-233), ul. Parafialna 32/34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664049, o numerze identyfikacyjnym NIP: 899-280-38-57, REGON: 365992237, adres e-mail czesc@pasibus.pl
 5. Restauracja – lokal gastronomiczny oferujący Dania i napoje prezentowane w Serwisie, prowadzony przez Spółkę lub przez jednego z Franczyzobiorców Spółki tj.
  1. Step Inside spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000766358, REGON: 382305203, NIP: 7252285690
  2. MPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711065 o numerze identyfikacyjnym NIP  8992839772   REGON: 369284170   
 6. Dania – przygotowane przez Restauracje posiłki i dodatki do nich gotowe do spożycia ( nie do przechowywania )  oraz oferowane w restauracji napoje.
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która w ramach posiadanych przez nią zdolności do czynności  prawnych korzysta z usług serwisu.
 8. Zamówienie – czynność Użytkownika ( oświadczenie woli) precyzujące ilość i rodzaj Dań, skierowane przez Serwis do restauracji, skutkujące zawarciem umowy ze Spółką lub jednym z jej Franczyzobiorców.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta między Użytkownikiem a Spółką lub jednym z jej Franczyzobiorców, zawarta na podstawie kodeksu cywilnego, w oparciu o treść Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
 10. Konto – indywidualny profil Użytkownika, stworzony po zarejestrowaniu się w Serwisie, z poziomu którego Użytkownik może korzystać z funkcji Serwisu, w szczególności dokonywać Zamówień.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U. z 2017 r. poz. 933 z późn. Zm.)
 12. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 . o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U z 2013 r. poz 142 ze zm.)
 13. Płatność – zapłata przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności za Dania i koszty ich dostawy, jeżeli tak wynika z Zamówienia.
 14. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 , o numerze identyfikacyjnym NIP:779-23-08-495, REGON: 300523444.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz 827 ze zm.)
 16.  Konsument – użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem skutecznego korzystania z Serwisu w sposób niezakłócony oraz posiadanie wszelkich jego funkcjonalności, jest, poza posiadaniem niezakłóconego w czasie korzystania z Serwisu dostępu do sieci internet oraz posiadania dostępu do poczty elektronicznej w celu podania adresu na jaki Serwis może komunikować się z użytkownikiem posiadanie dowolnego systemu operacyjnego oraz jednej z przeglądarek internetowych:

§ 4 ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi Serwisu są świadczone zarówno dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie, jak też dla Użytkowników, którzy go nie posiadają.
 2. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w tym wybrać nazwę użytkownika według swojego wyboru oraz przeprowadzi proces rejestracji, w tym uzyskanie hasła. Hasło to jest przypisane do Konta Użytkownika i obowiązkiem Użytkownika jest jego ochrona przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
 3. Serwis usunie Konto Użytkownika, jeżeli jego nazwa będzie sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, będzie w ocenie Serwisu naruszała zasady uczciwych praktyk, uczciwej konkurencji, będzie stanowiło reklamę lub promocję dóbr lub usług, będzie naruszać godność lub dobra osobiste dowolnych osób. O fakcie usunięcie Konta Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty mailowej podany przy rejestrowaniu Konta.
 4. Konto użytkownika może być przez niego w każdym czasie usunięte na jego żądanie zgłoszone Spółce lub poprzez wybranie opcji „usuń konto” dostępnej w opcjach Konta.
 5. Serwis umożliwia świadczenie usług w postaci informowania Użytkowników o Daniach i napojach jakie znajdują się w danym czasie w ofertach poszczególnych Restauracji, promocjach prowadzonych przez Restauracje, rejestracji Konta, usunięciu konta, wyszukiwania Restauracji, składania Zamówień, odstąpienia od umowy, wnoszenie reklamacji.
 6. W zakresie w jakim Użytkownik korzysta z Serwisu jest on zobowiązany do nieingerowania w treści tam zamieszone oraz używania go do celów osobistych, w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz w sposób niegodzący w uzasadnione interesy Spółki lub jej Franczyzobiorców.
 7. We wszystkich przypadkach w jakich w polach formularzy prowadzących do złożenia zamówienia i płatności za zamówienie, utworzenia lub likwidacji konta Użytkownika pola oznaczone są gwiazdką, oznacza to, że są to pola jakich uzupełnienie jest koniecznie dla skutecznego wykonania operacji przez Użytkownika. W razie ich niewypełnienia system oznaczy je jako konieczne do wypełnienia wyświetlając jednocześnie stosowny komunikat.

§ 5 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane po wybraniu miejsca w jakie ma nastąpić ich Dostawa i tylko we wskazanych przez Serwis obszarach. Serwis nie gwarantuje zrealizowania Zamówień w dowolnym obszarze. Serwis każdorazowo wskazuje jakie Dania w jakich lokalizacjach można Zamówić, co uzależnione jest od aktualnego Menu Restauracji i obszaru jej działania. Serwis nie ma wpływu na zmiany w menu Restauracji i ich możliwości w zakresie realizacji Zamówienia. Serwis zawiera też aktualny cennik Restauracji w złotych polskich ( wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, minimalną wartość jednego zamówienia, koszty dostawy.
 2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Zamówienia można złożyć bez Konta.
 3. Serwis oferuje składanie Zamówień wyłącznie z opcją dostawy w najszybszym możliwym terminie, w jakim Restauracja, która może przyjąć zamówienie, jest gotowa je zrealizować. Serwis nie oferuje dostaw na konkretnie wskazaną godzinę.
 4. Po skorzystaniu przez Użytkownika z zaproszenie do składania ofert w  Serwisie po wyborze miejsca w jakie użytkownik chciałby zamówić Dania i napoje wskaże mu na możliwość ich zamówienia, dane Restauracji w przypadku gdy zamówienie może zostać zrealizowane ( należy ten wybór potwierdzić zaznaczając adres Restauracji ) oraz koszty dostawy,  minimalną kwotę zamówienia, poniżej której nie może być ono zrealizowane.
 5. Użytkownik może dokonywać wyboru z menu prezentowanego mu w Serwisie po wyborze miejsca Dostawy i uzyskaniu możliwości dostarczenia tam Dań i napojów poprzez zaznaczanie ich rodzajów, ilości i opcji dodatkowych, o ile występują, używając do tego opcji „dodaj”.
 6. W przypadku wyboru zestawu składającego się z kilku dań należy wybrać dla każdego z nich ilość, rodzaj i opcje dodatkowe, jeżeli występują.
 7. Po zakończeniu wyboru Dań i napojów Użytkownik powinien zweryfikować tabelę z wybranymi przez niego Daniami i napojami oraz wybrać opcję „mam kupon rabatowy”, jeżeli posiada kupon rabatowy. W takim wypadku należy w pojawiającym się oknie wpisać jego numer oraz wybrać opcję „Zapisz”. Po tym wyborze oraz w przypadku braku kuponu rabatowego należy, w celu finalizacji zamówienia wybrać opcję „Do kasy” Po dokonaniu tego wyboru nie można już zmieniać treści Zamówienia.
 8. Informacja o czasie dostawy ma charakter orientacyjny i nie obejmuje przeszkód jakie napotyka kurier.
 9. Zamówienie zostaje przesłane za pośrednictwem Serwisu do Restauracji, z którą umowę Sprzedaży zawiera Użytkownik.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z przyczyn nieznanych Restauracji lub Serwisowi w chwili jego składania System skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą wskazanych w formularzu Zamówienia kanałów komunikacji.
 11. Zamówienie złożone poza godzinami działania danej Restauracji będą anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 12. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 2000 zł, a maksymalna ilość dań jaką można zamówić poprzez jedno zamówienie wynosi 100szt.
 13. Użytkownik powinien odebrać zamówienie osobiście lub upoważnić pełnoletnią osobę do odebrania Zamówienia w jego imieniu. 

§ 6 PROMOCJE STAŁE

 1. W skład Rabatów obowiązujących w Promocję wchodzi: Turbo Wtorek.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, które dokonują Zakupu Promocyjnego w Sieci Restauracji Pasibus
 3. Uczestnicy Promocji mogą dokonywać Zakupów Promocyjnych w czasie trwania Promocji na jedno całe zamówienie (burger+dodatek+napój).
 4. Poniżej znajdują się zasady poszczególnych Promocji:
 5. Poszczególne Promocje nie łączą się ze sobą
 6. Oferta Wypasik nie łączy się z żadnymi rabatami wymienionymi powyżej

§ 7 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatność za zamówienie jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Operatora Płatności, zgodnie z oferowanym przez niego rodzajem płatności.
 2. W formularzu płatności należy wpisać dane dostawy i dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem oraz wybrać sposób udokumentowania sprzedaży za pomocą faktury lub paragonu. W przypadku wyboru faktury należy wpisać dane firmy umożliwiające wystawienie faktury.
 3. Pola „chcę założyć konto,” „chcę otrzymywać rabaty i inne wiadomości na email”, „Chcę otrzymywać rabaty i inne wiadomości na telefon” nie są wymagane aby skutecznie dokonać płatności za zamówienie.
 4. Po wypełnieniu pól wymaganych dla dokonania płatności należy wybrać pole „Zamawiam i płacę online”. System wyświetli komunikat „Przesyłam zamówienie” a następnie wyświetli jego podsumowanie oraz komunikat „Wybrałeś płatność online. Zamówienie zostanie przekazane do  Restauracji po dokonaniu płatności online”. W takim wypadku należy wybrać okno „zapłać online (payu) która przekieruje Użytkownika do systemu płatności gdzie należy postępować zgodnie ze wskazówkami tego systemu.
 5. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość e-mail skierowana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika, która potwierdza treść Zamówienia oraz umożliwia jego opłacenie, o ile Użytkownik nie uczynił tego jeszcze po przekierowaniu go przez System do Operatora Płatności.
 6. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest jego skuteczne opłacenie w całości . Po opłaceniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość e-mail ze wskazaniem przyjęcia go do realizacji oraz szacowanego czasu zrealizowania Zamówienia.
 7. W sytuacji gdy na skutek okoliczności jakie zajdą w konkretnych przypadkach losowych, a w których doszło do uznania reklamacji Użytkownika, i konieczny jest zwrot części lub całości płatności dokonanych przez niego, zwrot będzie dokonywany na rachunek z jakiego Użytkownik dokonał płatności za Zamówienie. Zwrot taki zostanie dokonany w terminie 14 dni od zakończenia procedury Reklamacji w wyniku której doszło do jej uznania.

§ 8 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje dotyczące działania samego serwisu, jego funkcjonalności oraz samej treści Serwisu należy składać Spółce. Reklamacje dotyczące Zamówień, jakości i ilości Dań, ich składu oraz  procedury Dostawy należy składać do Restauracji, której dane każdorazowo są przekazane Użytkownikowi przy potwierdzaniu Zamówienia.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać datę i numer Zamówienia, swój adres korespondencyjny oraz adres e-mail oraz wskazanie czy Reklamacja dotyczy Zamówienia, jakości, ilości, składu Dań ( Reklamacje do Restauracji na adres Restauracji) lub czy dotyczą działania Serwisu lub samej czynności dostawy ( Reklamacje do Spółki). Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny dla której jest składana oraz żądanie reklamującego Użytkownika.
 3. Spółka nie bierze udziału w procedurze rozpatrywania reklamacji przez Restaurację jeżeli dotyczy ona działania Restauracji. Użytkownik może jednak poinformować Spółkę o złożeniu takiej reklamacji.
 4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest lista Restauracji i prowadzących je podmiotów odpowiedzialnych za reklamacje.
 5. W zakresie w jakim reklamacje dotyczą działalności Spółki i usług Serwisu zostaną one rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, w każdym zaś wypadku w terminie do 14 dni od daty ich złożenia. O tym w jaki sposób reklamacja zostanie rozpoznana, Użytkownik zostanie poinformowany tą samą drogą, jaką złożył reklamację.
 6. W przypadku, gdy Reklamację składa Konsument, zaś Spółka w zakresie Reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Serwis lub reklamacji dotyczącej działania Restauracji prowadzonej przez Spółkę nie rozpozna jej  reklamujący Konsument realizując  swoje uprawnienia  wynikające z kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta może uznać że jego reklamacja została uznana.
 7. Użytkownicy będący Konsumentami mogą składać reklamację na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Mogą żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba, że wadliwa (reklamowana przez nich ) rzecz zostanie wymieniona na wolną od wad lub wada zostanie usunięta. Konsument może żądać naprawy wady zamiast wymiany lub wymiany zamiast naprawy wady, po złożeniu mu propozycji przez Sprzedającego, chyba, że łączyło by się to z nadmiernym kosztem lub niedogodnościami dla Konsumenta. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany jako adres Restauracji , a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy reklamowanych dostarczenie ich przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić je Sprzedającemu w miejscu, w którym się znajduje lub przekazać Sprzedającemu możliwie dokładne zdjęcie dokumentujące zastrzeżenia drogą mailową. W razie niewykonania obowiązków  przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania reklamowanych rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 9. Spółka w zakresie swojej odpowiedzialności za Usługi jakie wykonuje a opisanych w niniejszym Regulaminie, oraz w zakresie uznanych reklamacji  oferuje Użytkownikom kody zniżkowe do wykorzystania w Restauracjach. Użytkownik może w przypadkach uznanych reklamacji skorzystać z takiej formy zaspokojenia jego roszczeń.

§ 9 ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów – za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. W pozostałym zakresie Użytkownik jest uprawniony do zwrotu na jego rzecz dokonanej płatności przez Restaurację.
 2. Z uwagi na to, że Dania  są przygotowywane dla Użytkowników na indywidualne zamówienia, po rozpoczęciu realizowania zamówienia – o czym Użytkownik jest informowany - Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy. Do tego czasu Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z Restauracją i poinformowanie jej o odstąpieniu od umowy.
 3. Użytkownik może zastosować wzór odstąpienia od umowy – formularz jaki jest załącznikiem do Regulaminu – ale nie jest to obowiązkowe i nie stanowi o skuteczności odstąpienia od Umowy.
 4. Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczącej rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (art. 38 ustawy o prawach konsumenta) 

§ 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Konsumentowi który jest Użytkownikiem przysługuje prawo do rozstrzygania sporów i reklamacji w sposób pozasądowy, w tym :
 2. a) przez zwrócenie się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  o mediację przez sądami konsumenckimi przy Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów o pomoc w rozstrzygnięciu sporu ze Spółką lub Restauracją.
 4. Użytkownik może skorzystać z pomocy organizacji społecznych, rzeczników konsumentów (miejskich, powiatowych ) które mają w swoim zakresie ochronę konsumentów.
 5. Pod adresem internetowym http://ec.europa.eu.consumers/odr znajduje się dostępna platforma systemu rozstrzygania sporów Konsumentów i Przedsiębiorców. Platforma umożliwia obsługę sporów dotyczących sprzedaży przez sieć internet.
 6. W sprawach jakie nie zostały opisane wprost w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wymienionych w Definicjach.

§ 11  ZMIANY REGULAMINU

 1. Spółka może zmienić treść Regulaminu jeżeli zajdą okoliczności, zarówno związane ze zmianą przepisów, jak też zakresu lub charakteru usług tego wymagające.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszelkie dane i opisy Regulaminu były aktualne.
 3. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy posiadający Konto będą informowani wiadomością e-mail. Użytkownicy, aby korzystać z Serwisu, powinni zaakceptować zmiany w Regulaminie, aby korzystać z Serwisu mając świadomość aktualnej jego treści.
 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu jaki obowiązuje w chwili składania przez niego Zamówienia.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich udostępnienia w Serwisie.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jaki jest widoczny dla Użytkowników jest wersją aktualnie obowiązującą.
 2. Wszelkie ustalenia, korespondencja i obsługa Użytkowników jest prowadzona w języku polskim.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021
 4. Jeżeli któryś z zapisów Regulaminu okaże się nieskuteczny lub nieważny, pozostała część Regulaminu nadal jest skuteczna i ważna. W miejsce takiego wadliwego zapisu znajdzie zastosowanie zapis najbardziej oddający cel zapisu wadliwego.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez jest Pasibus Sp. z o.o.,ul. Parafialna 32/34, 52-233 Wrocław(Spółka)  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664049, REGON: 365992237, NIP: 8992803857. Spółka przekazuje dane upoważnionym do ich przetwarzania danych.
 6. Mając na uwadze obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Spółka informuje że Dane osobowe Użytkowników  Serwisu  przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie, rozpatrzenia reklamacji, chronienie i dochodzenie roszczeń związanych z prowadzeniem Serwisu, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami Serwisu, prowadzenie akcji marketingowych za zgodą Użytkownika, spełnienia wymogów prawnych. Ponadto dane osobowe Użytkowników  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. operatorowi płatności , dostawcy usług IT.
 7. Użytkownik w każdym czasie posiada prawo dostępu do swoich danych w tym ich korygowania, sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą do momentu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, skasowania konta użytkownika w Serwisie, zakończenia procedury reklamacji Usług Serwisu, wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Opłata Konsumencka za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - obowiązuje we lokalach Pasibusa oraz w dostawie. Od 13.03.2024 pobieramy ją od klienta końcowego za produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o opłacie produktowej, obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można  kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres spółki lub mailowo na adres iod@pasibus.pl. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

-->